Privacyverklaring Nieuwenhuijzen Diëtetiek

Nieuwenhuijzen Diëtetiek gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van mijn praktijk heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het persoonlijk contact of via de mail. Denk hierbij aan:

– Naam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– BSN
– Telefoonnummer / mobiel nummer
– Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
– E-mailadres
– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Ik heb jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Ik bewaar jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Nieuwenhuijzen Diëtetiek zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Ik heb met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Ik zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heb ik een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Nieuwenhuijzen Diëtetiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je heb het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nieuwenhuijzendietetiek.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Nieuwenhuijzen Diëtetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via 06-11087579 of via info@nieuwenhuijzendietetiek.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.
Klachtenregeling
Ik doe er alles aan om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Indien je toch een klacht hebt, kun je deze altijd met mij bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kan je een klacht indienen bij klachtenportaal zorg.